• kale
 • kale 2020-08-13 18:03:43
  怎样统一设置多家店铺折扣,员工对折扣无权限修改

 • 回复(1)

  • 秦丝管理员-小Q

   2020-09-01 10:51:04 秦丝管理员-小Q

   您好,您可以参考这个设置统一的客户积分折扣,到时客户在不同门店消费都可以享受对应的折扣,然后您关闭员工修改价格和设置积分规则的权限。新版客户积分开通及使用说明您可以点击以下链接查看哦: 进销存移动端:https://www.qinsilk.com/mms/m/help/help-detail-506.html 进销存电脑端:http://cloud.qinsilk.com/document/front/help/help-id884.html 生意通移动端:http://www.qinsilk.com/mms/m/help/gis/help-detail-814.html 生意通电脑端:http://www.qinsilk.com/mms/m/help/gis/help-detail-861.html

  统计代码放这里